Liên thông Cao đẳng

Liên thông Cao đẳng

Thông tin xét tuyển liên thông lên hệ Cao đẳng chính quy

Cao đẳng y tế Hà Đông tuyển sinh liên thông hệ vừa làm vừa...

Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn về các chuyên ngành Y - Dược theo hướng đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở rộng và tăng quy mô một cách hợp lý nhằm phục vụ chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân Thủ đô và cả nước trong tình hình mới.